Specializovaná advokátní kancelář

734 116 158

Pracovní úraz a zákoník práce

Zjistěte, co k pracovnímu úrazu stanovuje zákoník práce, jaké povinnosti má zaměstnavatel a na co má zaměstnanec právo.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při posuzování odškodnění pracovního úrazu je zásadní otázka dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Porušení BOZP zaměstnancem totiž může znamenat podstatné krácení odškodnění za pracovní úraz nebo nevyplacení žádného odškodnění. Každý případ se posuzuje individuálně.

Hlavními právními předpisy pro odškodnění pracovního úrazu jsou zákoník práce a nařízení vlády č. 276/2015 Sb.č. 201/2010 Sb.

Zaměstnavatel je povinen…

Nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s porušením právních povinností, nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

Objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance.

Vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnanec má právo na…

Vyhotovení záznamu o pracovním úrazu

Řádné šetření okolností vzniku pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Informace o rizicích jeho práce a opatřeních na ochranu před jejich působením

 

Sdílejte na sociálních sítích

© KLB Legal s.r.o., advokátní kancelář | ochrana osobních údajů | cookies